MISSIONSOMRÅDEN

MISSIONSOMRÅDEN

Förenade för missionsutmaningen skull!

EFS Mittnorrland är uppdelat i fyra Missionsområden. Missionsområden är det, för bland alla 370 000 som bor i här är det väldigt många som inte känner Jesus. I vart Missionsområde finns mellan 5 till 15 EFS-föreningar. Vi ser två stora fördelar med detta arbetssätt. Dels ett större medinflytande för de lokala missionsföreningarna och dess medlemmar, dels en större kraft genom att stå sida vid sida i i det gemensamma områdets missionsuppgifter.

Vart Missionsområde har tre utsedda Visionsbärare som tillsammans med de anställda verkar för att se visionen ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus” förverkligas i det område man finns inom.

Varje år hålls en Missionsområdeskonferens i vart och ett av områdena. Konferenserna syftar till att bygga upp, men är också tillfällen för att söka gemensam inriktning framåt och att på nytt sändas ut i missionsuppgiften.