MÅL OCH STADGAR

MÅL OCH STADGAR

Stadgar för EFS MissonsFondsFörening i Mittnorrland

§ 1 EFS-MissionsFondsFörening i Mittnorrland, MFF, är en allmännyttig, ideell förening som har till uppgift att äga och förvalta föreningens tillgångar samt hantera och besluta avseende bidragsansökningar ur fondens medel.

§ 2 MFF skall vid förvaltningen av dess tillgångar verka för att främja EFS-föreningarna i Mittnorrlands mål och syften.

§ 3 MFF:s medlemmar består av EFS-föreningar i Mittnorrland vars villkor för medlemskap uppfyllts enligt EFS Riks stadgar.

§ 4 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen. Styrelsen för MFF utgör även styrelse för EFS-Skog Bredgård. Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen genom meddelande till EFS-föreningarna i Mittnorrland senast 2 månader före årsmötet.

§ 5 Styrelsen för MFF är skyldig att sammankalla till extra årsmöte om revisor eller 1/5 av medlems-föreningarna begär det.

§ 6 Vid föreningens årsmöte har varje EFS- förening i Mittnorrland rätt att utse 2 ombud för ett medlemsantal upp till 50, därefter med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Med medlemstal avses antalet medlemmar enligt senast inlämnad årsrapport. Ombuden väljs bland respektive medlemsförenings medlemmar och kan endast utses bland dessa. Varje närvarande ombud har vid föreningens årsmöte en röst. Årsmöteshandlingar skall finnas att ta del av på EFS Mittnorrlands hemsida senast 4 veckor före årsmötet.

§ 7 Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall avge
yttrande över inkommen motion.

§ 8 Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 • Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 • Beslut att årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse.
 • Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Beslut angående uppkommen vinst eller förlust
 • Val av ledamöter till styrelsen.
 • Val av två revisorer varav en bör vara auktoriserad revisor samt minst en revisorsersättare.
 • Val av minst två personer till valberedning.

§ 9 Föreningarnas gemensamma styrelse består av fem ledamöter, vilka väljs bland föreningarnas medlemmar och skall vara medlemmar i en EFS missionsförening i Mittnorrland. Mandatperiod för styrelseledamot är två år. Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter vars mandattid utgår. Avgående ledamot kan omväljas. Fyllnadsval kan ske för kortare tid. Vid lika röstetal gäller lottning. Styrelsen väljer inom sig ordförande samt utser firmatecknare. Styrelsen väljer inom sig eller utom sig kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Styrelsen kan vid behov adjungera missionsledaren eller representant från EFS Mittnorrlands Regionala utskott, eller motsvarande.

§ 10 Styrelsen har rätt att självständigt på föreningens vägnar, förvalta och besluta i angelägenheter rörande föreningens tillgångar. Styrelsen skall kvartalsvis redovisa verksamhet för EFS regionala utskott i Mittnorrland eller motsvarande. Ansökan om bidrag överstigande 3 prisbasbelopp beslutas efter samråd med EFS regionala utskott eller motsvarande.

§ 11 Ändring av dessa stadgar kan endast ske efter likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och med en majoritet på 2/3 av de avgivna rösterna Förslag om sådan ändring skall meddelas styrelsen senast två månader före årsmötet. Vid kallelsen till föreningens årsmöte skall föreslagen ändring anges.

§ 12 Upplösning av MFF kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten, och med minst 2/3 majoritet av de röstberättigade som deltar vid årsmötet. I händelse av upplösning av MFF övergår förvaltningen av fondens tillgångar till EFS riks. EFS riks får besluta om utdelning av fondmedel i enlighet med respektive fonds statuter.

Dessa stadgar är antagna vid EFS i Mittnorrlands Missionsfonds årsmöte 2021 04 17.

Stadgar EFS-Skog Bredgård

§ 1 Föreningen, EFS-Skog Bredgård, har som uppgift att äga och förvalta fastigheten Strömsund-Bredgård 1:233.

§ 2 Föreningen skall vid förvaltningen av dess egendom verka för att Anna Nilssons testamentes intentioner beaktas.

§ 3 Föreningens medlemmar består av EFS-föreningar i Mittnorrland vars villkor för medlemskap uppfyllts enligt EFS Riks stadgar.

§ 4 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen. Styrelsen för EFS-Skog Bredgård utgör även styrelse för EFS-Missionsfondsförening i Mittnorrland (MFF). Kallelsen till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen genom meddelande till EFS-föreningarna i Mittnorrland senast 2 månader före årsmötet.

§ 5 Styrelsen är skyldig att sammankalla till extra årsmöte om revisor eller 1/5 av medlemsföreningarna begär det.

§ 6 Vid föreningens årsmöte har varje EFS-förening i Mittnorrland rätt att utse 2 ombud för ett medlemsantal upp till 50, därefter med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Med medlemstal avses antalet medlemmar enligt senast inlämnad årsrapport. Ombuden väljs bland respektive medlemsförenings medlemmar och kan endast utses bland dessa. Varje närvarande ombud har vid föreningens årsmöte en röst. Årsmöteshandlingar skall finnas att ta del av på EFS Mittnorrlands hemsida senast 4 veckor före årsmötet.

§ 7 Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande
över inkommen motion.

§ 8 Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 • Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 • Beslut att årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse.
 • Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Beslut angående uppkommen vinst eller förlust
 • Val av ledamöter till styrelsen.
 • Val av två revisorer varav en bör vara auktoriserad revisor samt minst en revisorsersättare.
 • Val av minst två personer till valberedning.

§ 9 Föreningarnas gemensamma styrelse består av fem ledamöter, vilka väljs bland föreningarnas medlemmar och skall vara medlemmar i en EFS missionsförening i Mittnorrland. Mandatperiod för styrelseledamot är två år. Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter vars mandattid utgår. Avgående ledamot kan omväljas. Fyllnadsval kan ske för kortare tid. Vid lika röstetal gäller lottning. Styrelsen väljer inom sig ordförande samt utser firmatecknare. Styrelsen väljer inom sig eller utom sig kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
Styrelsen kan vid behov adjungera missionsledaren eller representant från EFS Mittnorrlands Regionala utskott, eller motsvarande.

§ 10 Styrelsen har rätt att självständigt på föreningens vägnar, förvalta och besluta i angelägenheter rörande föreningens fastighet/tillgångar. Styrelsen skall kvartalsvis redovisa verksamheten för EFS regionala utskott i Mittnorrland eller motsvarande. Överskott från förvaltningen av fastigheten Strömsund, Bredgård 1:233 överförs till EFS-Missionsfondsförening i Mittnorrland (MFF) för missionsinsatser enl. Anna Nilssons delfonds statuter.

§ 11 Ändring av dessa stadgar kan endast ske efter likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och med en majoritet på 2/3 av de avgivna rösterna. Förslag om sådan ändring skall meddelas styrelsen senast två månader före årsmötet. Vid kallelsen till föreningens årsmöte skall föreslagen ändring anges.

§ 12 Upplösning av EFS-Skog Bredgård kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten, och med minst 2/3 majoritet av de röstberättigade som deltar vid årsmötet. I händelse av upplösning av EFS-Skog Bredgård, övergår förvaltningen av föreningens tillgångar till EFS-MissionsFondsFörening i Mittnorrland, MFF, Anna Nilssons delfond.

Dessa reviderade stadgar, som nu gäller för EFS-Skog Bredgård har antagits vid EFS i Mittnorrlands Missionsfonds årsmöte 2021 04 17.

Verksamhetsberättelse

För senaste verksamhetsberättelse, vänligen kontakta EFS Mittnorrlands kansli: mittnorrland@efs.nu

Beviljade bidrag

För förteckning över beviljade bidrag, kontakta EFS Mittnorrlands kansli: mittnorrland@efs.nu