Saturday, 15 December, 2018
"Lagens krav har tillgodosetts så helt och fullt, att det aldrig mer kan fördöma den som tror ...
Carl Olof Rosenius

Organisation

Organisation

 In English

Organisation
EFS, som står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, är en självständig missionsorganisation inom Svenska kyrkan, med betoning på lekmannaengagemang och vardagskristendom.

EFS Mittnorrland är ett av sju självständiga distrikt inom EFS i Sverige. Distriktet motsvarar Härnösands stifts yta och alla EFS-föreningar och EFS-grupper som finns inom den regionen är anslutna till EFS Mittnorrland. Inom vårt distrikt finns 53 föreningar. Totalt finns i Sverige ca 16 000 medlemmar som är spridda i 400 föreningar över hela landet. EFS Mittnorrland är en demokratisk organisation och vill vara en missionsrörelse som stöttar den enskilda lokala gruppen och samtidigt det ekumeniska sammanhanget. För oss är det viktigt att se hela Guds folk som bärare av evangeliet. EFS Mittnorrland tillhör inget samfund vilket innebär att medlemskapet i EFS inte är beroende av något specifikt samfund. Det är dock naturligt med en nära samhörighet med Svenska kyrkan.

EFS Mittnorrlands anställda består av präster och pastorer, konsulenter, expeditionspersonal och en distriktsföreståndare. Dessa tillsammans utgör det arbetslag som tillsammans arbetar för Kristi rikes tillväxt. Varje anställd är utplacerad i ett lokalt sammanhang där arbetet sker tillsammans med de lokala missionsföreningarna. Men de anställda arbetar också med gemensamma arrangemang som konferenser, läger, temadagar och fortbildning.

EFS Mittnorrland finansierar hela sin verksamhet på gåvor. Gåvorna ges utifrån varje enskild persons möjlighet och fria vilja. Därför är förvaltarskapet en viktig del av det arbete som vi gör. Vill du ge en gåva till EFS Mittnorrland och stötta vårat arbete kan du använda dig av bankgiro: 5099-2510, tack på förhand.

Barn och ungdomsarbete:
I EFS programförklaring står bland annat “Arbetet bland barn, ungdom och unga familjer är den viktigaste delen av vårt arbete. Att nå kommande generationer med evangeliet är en prioriterad målsättning för vårt uppdrag som missions- och väckelserörelse.” Numera har EFS ett eget barn- och ungdomsförbund som heter Salt. EFS Mittnorrland stöttar Salt både i vårt arbete och ekonomiskt. EFS Mittnorrland anser att det arbete som Salt bedriver är bra och viktigt.